چه شوینده ای برای نظافت سنگ مناسب است؟

نکات مهم در نظافت سنگ

استفاده از مواد شوینده قوی تنها با هدف تمیز شدن و برق افتادن سنگ ها ممکن است موجب آسیب دیدن سنگ و در نتیجه باعث تغییرات ظاهری(لکه) بر روی سطح سنگ شود.

استفاده از مواد شوینده مناسب بسیار مهم است.

نکته مهمی که در انتخاب شوینده ها اهمیت دارد میزان اسیدی یا قلیایی آن هاست.گاهی خیلی از افراد برای برق انداختن سنگ کف خانه از جوهر نمک یا محلول های شوینده نامناسب استفاده میکنند.

استفاده از جوهر نمک و مواد شوینده نامناسب باعث میشود سنگها پس از گذشت چند سال نه زیبایی و نه استحکام اولیه را داشته باشند.به همین دلیل باید حتما از محلول و مواد شوینده مناسب استفاده نمود.

پس برای نظافت سنگها از مواد شوینده خنثی و بدون صابون استفاده کنید.شوینده های اسیدی و قلیایی باعث ایجاد لکه و رگه در سطح سنگ میشوند.