پروژه تجاری هلدینگ ستاره شمال

پروژه تجاری هلدینگ ستاره شمال

مکان پروژه نوشهر

نوع سنگ:اسلب لاشتر و اسلب نجف آباد

نوع فرآوری سنگ:سابیده میباشد

در این پروژه با توجه به طرح معماری از سنگ های تیره مانند اسلب لاشتر و اسلب نجف آباد استفاده شده که در دیواره ها بکار برده شده و همچنین به صورت قاب های بوک مچ و فورمچ نصب گردیده است