دکوراسیون داخلی شرکت معماری آتریم

پروژه شرکت معماری آتریم

محل پروژه مازندران
نوع سنگ:اسلب الیگودرز پاندا
نوع فراوری سابیده میباشد و به صورت بوک مچ اجرا شده است.

یک تصویر کامل تر از این پروژه نیر در ادامه ببنید.