اجرای کانتر تاپ یا جزیره

اجرای کانترتاپ یا جزیره

محل پروژه اصفهان

نوع سنگ:اسلب کریستال سایمان

نوع فرآوری سابیده میباشد و به صورت بوک مچ اجرا گردیده است.

در ادامه یک تصویر کامل تر از این پروژه ببنید.